Scurt Istoric

Pelerinului ce ar rătăci printre clădirile paralelipipedice ale Câmpulungului de azi n-ar putea să-i rămână neobservate cele două clădiri, una pe str. Negru Vodă nr. 145 şi alta pe Șoseaua Braşovului nr.1, ce reprezintă cele două localuri ale Colegiului Tehnic Câmpulung.

Povestea acestui locaş de învăţământ a început acum 75 de ani, evoluția școlii fiind structurată astfel:

– 1948-1959 – înfiinţarea și dezvoltarea învăţământului profesional și tehnic pe lîngă Întreprinderea Minieră și Întreprinderea Metalurgică Câmpulung

– 1959 – 1966 – comasarea  Grupului Școlar al Întreprinderii Miniere din Câmpulung la Școala profesională de ucenici a I.M.S. Câmpulung.

În acest fel ia fiinţă Şcoala Profesională de pe lângă Uzina Metalurgică  sau IMS Câmpulung, iar prin ordinul Ministrului Industriei Grele din iulie 1959, instituţia va funcţiona sub denumirea de Grup Şcolar IMS.

– 1966 – desprinderea învățământului minier de Grupul Școlar al I.M.M. și evoluția lor separată până în zilele noastre.

În această ultimă etapă profilurile Grupului Școlar se diversifică prin inmulțirea specialităților prin adăugarea în 1971 a învățământului liceal.

În timp, şcoala şi-a schimbat denumirea în: „Liceul mecanic nr.1”, „Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini”, „Grup Şcolar Tehnologic Aro”, în prezent fiind numită Colegiul Tehnic Câmpulung.

Şcoala s-a dezvoltat o mare perioadă de timp în strânsă legătură cu destinele Uzinei de Automobile ARO, având menirea de a furniza muncitorii, pregătiţi teoretic şi mai ales practic, în domeniul construcţiei de maşini, prin următoarele forme de învăţământ: şcoală de ucenici, şcoală profesională, şcoală de maiştri, şcoală tehnică postliceală, liceu tehnologic de zi, seral şi frecvenţă redusă, şcoala de arte şi meserii etc

Datorită schimbărilor majore de după 1989 şi a noilor cerinţe socio-economice, s-a simţit nevoia orientării ofertei educaţionale spre acele domenii cu impact major pentru locuitorii oraşului. Noua realitate post-decembristă, incomplet analizată sau descifrată, coroborată cu evoluţia tehnologică şi un flux de informaţii fără precedent, dublat de o ofertă de neimaginat până atunci în planul mass-media, a prins învăţământul românesc într-un moment de schimbare şi, în mare măsură, nepregătit. Într-o perioadă scurtă de timp, întregul sistem de învăţământ trebuia pliat noilor cerinţe şi eficientizat pentru  realizarea unei bune pregătiri a elevilor.

Astfel, pe lângă vechile specializări s-a optat şi pentru altele noi, căutate pe piaţa locală a muncii (profil servicii, mecatronică, proiectant CAD, resurse naturale şi protecţia mediului, textile, prelucrarea lemnului etc.), iar şcoala dovedeşte şi are în acelaşi timp certitudinea că răspunde nevoilor economice şi profesionale ale comunităţii. Strădaniile extraordinare ale colectivului de profesori, ingineri şi maiştri pentru a educa şi instrui generaţii de elevi au contribuit la creşterea prestigiului acestei instituţii. Dincolo de gravele probleme ale societăţii româneşti, învăţământul a rămas constant în aprecierile pozitive ale populaţiei şi ale beneficiarilor şi un reper deosebit în cadrul valorilor perene  naţionale. În acelaşi timp, indiferent de guvernare, cu toţii şi-au exprimat dorinţa reformării şi eficientizării acestuia, a îmbunătăţirii metodelor şi a mijloacelor didactice.

Misiunea instituției

Performanţă, competenţă şi responsabilitate în oferirea unor servicii de educaţie şi formare care să răspundă atât nevoilor prezente şi de perspectivă ale comunităţii locale cât şi intereselor şi aspiraţiilor beneficiarilor.

Școala noastră, ținând cont de calitatea ei de formator în comunitate, caută să satisfacă nevoia fiecarui elev de a se simți competent, legat de alții și autonom.

Foarte tineri, tineri și mai putin tineri, solidari, vom relansa o microsocietate de formatori în care fiecare va învăța de la fiecare, în care instituționalul sa nu mai conțină imaginea “zidurilor” ci pe aceea a comunicării, a consilierii, a co-participării și în care managementul școlar va deveni integratorul tuturor forțelor umane ale unității noastre școlare.

 Dacă faci ceea ce întotdeauna faci, vei avea rezultatele pe care întotdeauna le ai. Dacă îţi doreşti alte rezultate, trebuie să faci ceva nou. COLEGIUL TEHNIC din CÂMPULUNG reprezintă şansa ta pentru VIITOR.

Viziunea instituției

Colegiul Tehnic Câmpulung va deveni unitate şcolară etalon în furnizarea serviciilor educaţionale pentru zonă prin promovarea unui management competitiv, prin calitatea şi diversitatea programelor de învăţare oferite, prin implicarea activă în viaţa comunităţii.

Scopurile urmărite de instituţia noastră sunt:

  • satisfacerea cerinţelor clienţilor
  • îmbunătăţirea permanentă a serviciilor
  • luarea în considerare a exigenţelor societăţii
  • creşterea eficienţei serviciilor oferite

Valorile
Principiile pe care Colegiul Tehnic Câmpulung le promovează cu reuşită în misiunea noastră sunt:
• principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, tinerilor şi adulţilor;
• principiul învăţării pe parcursul întregii vieţii;
• principiul priorităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie;
• principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
• principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social;
• principiul educaţiei incluzive ;
• principiul promovării interculturalităţii;
• principiul respectării diversităţii culturale;
• principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;
• principiul transparenţei şi al răspunderii publice;
• principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
• principiul eficienţei manageriale şi financiare;
• principiul susţinerii şi promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră;
• principiul participării şi responsabilităţii părinţilor.