Proiecte

1. Proiecte cu finanțare externă
Proiecte 2009 - 2014

Perfecțiune prin Educație
Programul PHARE 2005 – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă

Solicitant: Colegiul Tehnic Câmpulung.
Localizare proiect: Regiunea Sud-Muntenia; zona Câmpulung.
Costul proiectului: 73920 EURO din care 66528 suma solicitată de la autoritatea contractantă.
Durata proiectului: 12 luni.

Proiectul „PERFECŢIUNE PRIN EDUCAŢIE” are ca scop: îmbunătăţirea adaptabilităţii, creşterea nivelului de cunoştinţe şi competenţe a forţei de muncă prin organizarea şi derularea de cursuri de calificare/recalificare a personalului încadrat ca necalificat la nivel local sau ale căror competenţe nu corespund posturilor ocupate.

Se urmăreşte prin implementarea proiectului reducerea efectului restructurării întreprinderilor din zona Câmpulung prin formarea angajaţilor, încadraţi ca necalificaţi sau ale căror competenţe nu corespund cu posturile ocupate, a acelor deprinderi şi abilităţi care să ducă la creşterea productivităţii muncii şi calităţii la locul de muncă.

Obiective generale propuse în cadrul proiectului:

 • Promovarea adaptabilităţii forţei de muncă, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale continue prin organizarea şi derularea de cursuri de calificare/iniţiere a forţei de muncă.
 • Dezvoltarea resurselor umane prin creşterea nivelului de cunoştinţe şi competenţe a forţei de muncă încadrată ca necalificată.
 • Creşterea potenţialului economic şi social al zonei Câmpulung-Argeş în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2006 şi a Strategiei Naţionale de Ocupare 2004-2010 şi în strânsă legătură cu politicile naţionale de coeziune sociala şi cu politicile UE care vor deveni operaţionale prin obiectivul specific:
  implementarea şi dezvoltarea unui sistem de calificare şi recalificare a forţei de muncă, a angajaţilor din întreprinderi (la toate nivelurile) în funcţie de cererea identificată de personal calificat la nivel local.

Realizarea obiectivului specific 100% s-a realizat prin face prin cursuri de calificare şi iniţiere în funcţie de cererea identificată pe piaţa forţei de muncă. În cadrul proiectului au fost calificate un număr de minim 141 persoane în meseriile:

 • • tehnician CATV;
 • • operator spălător textile;
 • • confecţioner tâmplărie din Al şi mase plastice;
 • • agent de curăţenie.

 

Meseriile specificate au fost alese ca urmare a cererilor venite din partea angajatorilor locali.
Proiectul s-a adresat angajaţilor din întreprinderile locale, încadraţi ca necalificaţi sau ale căror competenţe profesionale nu au corespuns posturilor ocupate.

Pe termen lung, proiectul se adresează angajatorilor locali, IMM-urilor din zona Câmpulung. Prin reducerea numărului de persoane necalificate, aceştia vor reuşi să-şi mărească productivitatea şi calitatea la locurile de muncă. Câmpulungul este în prezent zonă defavorizată, datorită închiderii întreprinderilor (ARO, Întreprinderea Minieră, Grulen, Holcim), ratei mari a şomajului şi este nevoie de dezvoltarea IMM pentru creşterea potenţialului economic şi social.

Prin derularea proiectului s-a realizat:

 • calificarea/ iniţierea unui număr de 141 persoane angajate ca necalificate sau ale căror cunoştinţe şi competenţe nu corespund cu sarcinile posturilor ocupate. Ini’ial a fost propus calificarea unui numr de 60 persoane
 • dezvoltarea programelor de formare profesională care să se adreseze deficitului de competenţe din diferitele sectoare economice locale;
 • modernizarea bazei de instruire profesională.

Pentru implementarea cu succes a proiectului Colegiul Tehnic Câmpulung, în calitate de solicitant a propus o succesiune de activităţi care să ducă la derularea cursurilor de formare la parametrii stabiliţi: instruirea echipei de proiect, activităţi de pregătire a cursurilor şi de identificare a nevoii de formare, identificarea solicitărilor din partea angajatorilor şi înscrierea cursanţilor, lansarea oficială a proiectului, desfăşurarea modulelor de pregătire, evaluarea internă, promovarea proiectului, pregătirea reluării procesului de instruire.

Colegiul Tehnic Câmpulung îşi propune formarea abilităţilor şi deprinderilor, cerute de angajatorii locali în cadrul proiectului „Perfecţiune prin Educaţie ”, deoarece pune la dispoziţie:

 • • echipă de lectori specializată în toate meseriile propuse;
 • • bază materială şi spaţii de instruire la standarde europene;
 • • programe de pregătire flexibile, bazate pe standardele ocupaţionale în vigoare;
 • • programe adaptate în timp la cererea angajatorilor.

 

Educația mai aproape de tine
Programul PHARE 2004 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea capitalului uman

Costul proiectului: 74650 EURO din care 59720 suma solicitată de la autoritatea contractantă.
Durata proiectului: 12 luni.

Proiectul „Educaţia mai aproape de tine” are ca scop formarea profesională a adulţilor prin organizarea de cursuri de calificare şi iniţiere.

Proiectul urmăreşte reducerea efectului restructurării întreprinderilor din zona Câmpulung prin formarea la angajaţii încadraţi ca necalificaţi, a acelor deprinderi şi abilităţi care să ducă la creşterea productivităţii muncii şi calităţii la locul de muncă.

Proiectul are ca obiective generale:

 • Dezvoltarea resurselor umane în vederea îmbunătăţirii nivelurilor de calificare profesională şi ocuparea forţei de muncă şi implicit dezvoltarea economică a zonei Câmpulung;
 • Creşterea potenţialului economic şi social a zonei Câmpulung-Argeş în conformitate cu Planul Local de Dezvoltare şi în strânsă legătură cu politicile naţionale de coeziune socială şi politicilor şi practicilor Uniunii Europene;

Tineret în Acțiune

Colegiul Tehnic Câmpulung a devenit partener în programul european „Tineret în acţiune” („Youth in Action”) alături de Societatea Phoenix Carita Horezu – Vâlcea şi Uniunea Tineretului Rural (Union of Rural Youth)din Varşovia – Polonia.

Astfel în perioada 8 – 14 martie 2010 un grup de 4 elevi – Pietrăreanu Andrei-Vlad, Popescu George-Cosmin (ambii din clasa a IX-a B), Bărbosu Magdy-Ionuţ şi Năstăsoiu Laurenţiu (din clasa a X-a B) şi profesorul Dumitraşcu Cătalin, au participat la cel de-al IV-lea Forum al Tineretului Central European, ce a avut loc la Zakopane şi Kielce în Polonia.

Forumul cu titlul „Tineretul în viaţa publică şi socială” s-a desfăşurat în cadrul programului european „Tineret în acţiune” („Youth in Action”) şi la el au participat 40 de tineri din patru ţări: Polonia, Lituania, Ungaria şi România.

„Tineret în acţiune” este un program care se bazează pe parteneriate transnaţionale şi care reuneşte grupuri de tineri din mai multe ţări.

Într-un astfel de proiect tinerii au ocazia de a lucra într-un mediu intercultural, de a colabora, de a discuta, de a dezbate şi de a experimenta diversitatea culturală, diferenţele şi asemănările dintre ţările europene.

De asemenea, au şansa de a se cunoaşte pe ei înşişi în raport cu ceilalţi, de a-şi forma propriile impresii, de a combate prejudecăţi sau stereotipuri despre alte culturi.

Un astfel de proiect are forţa de a transmite mesaje participanţilor, de a-i forma în spiritul diversităţii, includerii sociale, toleranţei şi a participării active la viaţa publică şi socială a comunităţii.

La acest Forum au fost dezbătute acţiunile care vor fi întreprinse, în cadrul cooperării europene, în domeniul tineretului în perioada 2010 – 2018.

Lucrările s-au desfăşurat pe o perioadă de 5 zile, sub formă de mese rotunde, workshop-uri, lucrul în grupuri (la Zakopane şi Kielce) şi o sesiune de încheiere în plen (desfăşurată la Centrul de Conferinţe din cadrul Târgului Internaţional Agrotech 2010 Kielce), la care au participat reprezentanţii fiecărei ţări şi un numeros public.

La sfârşitul Forumului s-a adoptat un document, care conţine recomandările tinerilor pentru autorităţile locale şi naţionale, cu privire la politicile europene ale tineretului şi căile de participare la viaţa publică şi socială a tinerilor în anii viitori.

Centrul pentru Educație Permanentă

Scopul proiectului este realizarea unui sistem de calificare – recalificare a forţei de muncă, a angajaţilor din întreprinderi (la toate nivelurile) în funcţie de cererea identificată de forţa de muncă necalificată, solicitată la nivel local pentru promovarea adaptabilităţii şi incluziunii sociale a grupurilor sociale cu risc mare de excludere de pe piaţa forţei de muncă.

Costul şi Finanţarea proiectului – proiectul în valoare totală de 60000EURO din care 48000EURO contribuţie PHARE şi 12000EURO finanţare proprie pentru formarea continuă a adulţilor.

Proiectul CENTRU PENTRU EDUCAȚIE PERMANENTĂ a realizat calificarea şi iniţierea angajaţilor în 7 meserii acreditate: asistent de gestiune, operator introducere, procesare şi validare date, comerciant mărfuri alimentare, ospătar(vânzător) în unităţi de alimentaţie, tâmplar universal, instalator, sudor.

Documente prezentate pentru acest proiect:

 • Plan de pregatire
 • Pliant
 • Prezentare Proiect

Programul PHARE 2004
Programul PHARE 2004 Centre Suport Pentru Învăţământ Deschis La Distanţă – Coeziune Economică şi Socială pe Componenta Învăţământul Profesional şi Tehnic

Colegiul Tehnic Campulung este una din cele 16 şcoli – centru suport pentru Învăţământul la Distanţă selectate din întreaga ţară şi una din cele 2 şcoli din regiunea SUD MUNTENIA.
Scopul proiectului:

 • Realizarea unui sistem pentru învăţământ deschis la distanţă
 • Formarea cadrelor didactice şi dotări

Stadiul proiectului: A fost realizată dotarea tehnică, s-a realizat formarea personalului implicat în proiect prin participarea la următoarele cursuri de instruire şi seminarii:

 • Utilizarea produselor Apple pentru educaţie tehnică şi profesională, soluţii pentru învăţământul la distanţă
 • Formare de formatori pentru asistarea implementării şi utilizării învăţământului deschis la distanţă în învăţământul profesional şi tehnic
 • Formare pentru administrarea reţelelor de tip Internet şi Extranet pentru promovarea pachetelor electronice de învăţare şi au fost elaborate materiale de instruire online cu teste de evaluare corespunzatoare.

COMENIUS
PROIECT COMENIUS 2.2.C/005-551.06.02 pentru Acţiunea Formare continuă 2004 – CURSURI GENERALE finanţat de ANS din fonduri SOCRATES şi PHARE în valoare totală de 1500EURO – la care a participat DIRECTOR Adriana Nedelcu.

Proiectul câştigat şi finanţat a avut ca temă “Schimbarea managementului pentru îmbunătăţirea şcolii”.

Locul de desfăşurare a fost PRAGA, unde au participat 30 cursanţi din ţări diferite (Belgia, Spania, Cehia, Slovenia, Turcia, România, Portugalia) şi unde au fost tratate teme de interes cu privire la managementul şcolar, schimbări ce vor apărea odată cu integrarea ţărilor în UE, rezistenţa la schimbare, etc.

Prin planul de diseminare întocmit după participarea la aceste cursuri directorul a realizat o informare a cadrelor didactice din şcoală, elevi, directori de licee din municipiul Câmpulung, directori de grupuri şcolare din judeţ cu privire la metodele ce vizează îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ din şcoală prin realizarea unui management de calitate.

Let’s Do It Romania

În cadrul proiectului “Let’s do it Romania!”, românii, uniţi împotriva indiferenţei au fost chemaţi pentru a doua oară consecutiv să cureţe întreaga Românie de deşeuri, într-o singură zi.

Şi Colegiul Tehnic Câmpulung a răspuns DA acestui voluntariat, astfel 53 elevi împreună cu 14 cadre didactice au demonstrat că le pasă de natură şi au desfăşurat acţiuni de ecologizare a zonei cuprinse între Calea Măgurii – Matriţe – Pădurea cu pini şi a parcului din cartierul Grui.

Aceştia au colectat selectiv 84 saci de deşeuri: 70 saci cu deşeuri reciclabile şi 14 saci cu deşeuri nereciclabile.

Prin atitudine şi responsabilitate, elevii au înţeles că este nevoie de toţi pentru salvarea şi protejarea mediului înconjurător, pentru a duce o viaţă sănătoasă pe planeta Pământ şi, astăzi, vrem să credem că trăim într-o ţară mai curată.
Nouă ne pasă, deci împreună putem să salvăm această planetă!

Contruieşte-ţi Viitorul
Program de Dezvoltare Personală

Contruieşte-ţi Viitorul – Program de Dezvoltare personală – organizat de Holcim(România) S.A în parteneriat cu Corporate Dynamics International şi se adresează elevilor claselor a XI-a din liceele oraşelor Câmpulung, Aleşd şi Turda. Proiectul se află în acest an la a 5-a ediţie şi datorită condiţiilor excelente oferite de şcoala noastră, responsabilii proiectului au ales ca loc de desfăşurare pentru al doilea an consecutiv Colegiul Tehnic Câmpulung.

Obiectivul proiectului

 • responsabilizarea, motivarea şi oferirea unei viziuni asupra viitorului şi a celei mai potrivite abordări pentru a reuşi în viaţă pentru elevi.

Tip de realizare – interactiv şi practic, cu multe exerciţii şi jocuri de rol.

Participarea s-a făcut pe bază de voluntariat iar doritorii au realizat un mic eseu explicând ce doresc de la viitor, cum îşi planifică atingerea obiectivelor şi de ce doresc să participe la acest proiect. Eseurile au fost evaluate de către o echipă Holcim care a desemnat 3 participanţi din şcoala noastră.
Proiectul şi-a atins obiectivele propuse şi prin diseminarea informaţiilor primite de cei 3 elevi în rândul colegilor lor de generaţie, demonstrându-se astfel că a fost o activitate de inovaţie.

Proiect PHARE-TVET – Coeziune Economică şi Socială
În anul 2002 am depus proiectul şi întrunind criteriile de eligibilitate am fost selectaţi ca şcoală în Proiectul PHARE RO 0108.01 -Coeziune Economică şi Socială – componenta Învăţământ Profesional şi Tehnic.

În cadrul acestui proiect s-au derulat si finalizat următoarele etape: prima etapă a acestui proiect – reabilitare clădire liceu în sumă de 229.000 Euro, a doua etapă şi anume dotarea cu echipamente care la rândul ei s-a desfăşurat în trei tranşe:

 • I – 70.000 Euro pentru nivelul 1 şi 2 de pregătire
 • II – 180.000 Euro pentru nivelul 3 de pregătire
 • III – aproximativ 70.000 Euro reabilitare ateliere şcoală

În aprilie 2005 am primit dotarea pentru birotică – calculatoare, scaner, copiator, imprimantă.

În 21 aprilie 2005 am primit vizita firmei desemnată câştigătoare în reabilitarea atelierelor şcoală pentru identificarea nevoilor şi întocmirea proiectului de execuţie.

În intervalul februarie 2006 – septembrie 2006 s-a realizat reabilitarea atelierului şi reorganizarea lui în concordanţă cu domeniile/specializările existente în şcoala noastră în etapa actuală, urmare a schimbărilor continue din planul de şcolarizare, pentru a răspunde nevoilor existente pe piaţa muncii.

În acest proiect PHARE suntem solicitanţi principali şi implicarea în proiect aparţine exclusiv şcolii şi nu avem sponsori.

 

2. Proiecte Educaţionale

Spring Day

Un alt proiect desfăşurat la nivel de şcoală a fost dedicat Zilei Primăverii – Spring Day. Scopul proiectului a fost acela de a familiariza elevii şcolii cu noţiunile legate de aderarea şi mai apoi integrarea României în Uniunea Europeană.

Rezultatele proiectului au fost:

 • susţinerea de către elevi a unor referate bine documentate, în care elevii s-au referit la principalele instituţii europene, la simbolurile europene (steagul, imnul, moneda unică – EURO, Ziua Europei – 9 mai) precum şi la costurile şi beneficiile integrării.
 • desfăşurarea unui concurs între elevii liceului pe teme legate de valorile europene.
 • s-au realizat pliante cu ţările membre ale UE şi s-au prezentat unele informaţii legate de ţările respective
 • discuţii între organizatori şi elevii care au asistat la derularea programului
 • susţinerea unui program artistic în limbile engleză şi franceză de către elevii şcolii

Programul Leonardo da Vinci
Programul Leonardo da Vinci – Îmbunătăţirea competenţelor în serviciile Turistice pentru atingerea standardelor europene

Scopul proiectului:

 • îmbunătăţirea competenţelor în serviciile turistice pentru atingerea standardelor europene
 • Proiectul îşi propune ca 12 elevi să meargă în Italia, localitatea Spoleto, regiunea Umbria timp de 3 săptămâni în perioada 25.06.2007-15.07.2007

Costul şi Finanţarea proiectului – proiectul în valoare totală de 19.000 EURO din care 17.200 EURO contribuţie Leonardo da Vinci din care 1.800 finanţare proprie.

“10 din a 10-a pentru un oraş de nota 10”

Un alt proiect în care elevii şcolii au fost implicaţi s-a desfăşurat în perioada 10-16 mai 2004. Proiectul, iniţiat şi organizat de Holcim (România) S.A. Ciment Câmpulung, s-a intitulat“10 din a 10-a pentru un oraş de nota 10”, iar Grupul Şcolar Tehnologic ARO Câmpulung a participat la acest proiect cu echipajul intitulat sugestiv SALVA – PET ARO.

Scopul proiectului: conştientizarea elevilor asupra problemelor de mediu, formarea unei gândiri ecologice, implicarea unui număr cât mai mare de elevi pentru colectarea PET-urilor în vederea intrării în competiţia organizată de Holcim.

Rezultatele proiectului:

 • colectarea de PET-uri în cele două centre ale şcolii
 • obţinerea informaţiilor despre PET-uri în vederea întocmirii referatelor şi informării elevilor şcolii despre importanţa reciclării şi depozitării în condiţii de igienă a acestora
 • realizarea unui film care să se adreseze comunităţii locale din care reiese importanţa reciclării deşeurilor, caracteristicile deşeurilor, condiţiile în care trebuie depozitate precum şi entuziasmul cu care elevii şcolii au participat la colectarea deşeurilor
 • obţinerea locului II la nivel de oraş în cadrul concursului organizat de Holcim (România) S.A. Ciment Câmpulung.

Proiectul s-a desfăşurat în şcoală şi pe raza municipiului Câmpulung. Finanţarea proiectului a fost făcută de către Holcim (România) S.A. Ciment Câmpulung.

Şcoală vocaţională pentru meserii
Programul Phare 2002 Coeziune Economică şi Socială, Schema de finanţare nerambursabilă “Dezvoltarea Resurselor Umane”.

Scopul proiectului realizarea unui sistem de calificare, recalificare a somerilor, persoanelor disponibilizate, someri iesiti din plata cu orientare preponderenta spre tineri, în funcţie de cererea identificata de forţă de munca calificata solicitata la nivel local, pentru evitarea migrarii fortei de munca tinere si atragerea de investitii in oras.

Rezultatele proiectului au fost:

 • înscrierea a 120 persoane – beneficiari direcţi ai programului
 • obţinerea acreditării pentru cele 5 calificări propuse

Rolul organizaţiei – educaţie şi calificare forţă de muncă.
Costul şi Finanţarea proiectului – proiectul în valoare totală de 73956 EURO din care 58008 EURO contribuţie PHARE şi 15948 EURO finanţare proprie pentru formarea continuă a adulţilor.

EuroCaravana Traditiilor

În cadrul celei de a doua ediţii a concursului “Europa la liceu” organizat de către Delegaţia Comisiei Europene în România, cu tema “Valori româneşti, valori europene” Colegiul Tehnic Câmpulung participă cu proiectul “EuroCaravana Tradiţiilor”.

Scopul proiectului constă în: Grupul ET-EuroTravellers format din 5 elevi ai clasei a X-a A îşi propune, în cadrul temei “Valori europene, valori româneşti”, promovarea valorilor culturale şi naturale ale Câmpulungului – străveche vatră românească.

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

  • participarea unui număr cât mai mare de spectatori europeni la festivalul EuroCaravanei (4200 persoane) care să fie atraşi de originalitatea şi frumuseţea obiceiurilor noastre populare, de valorile etnografice şi frumuseţea mediului.

Prin intermediul acestor obiceiuri ei vor cunoaşte şi aprecia calităţile româneşti: fantezia, originalitatea, creativitatea, ospitalitatea

 • tinerii musceleni (8000) vor descoperi, prin spectacolele ulterioare ale tinerilor din alte ţări europene, asemănările şi diferenţele dintre tradiţiile noastre cele mai vechi
 • implicarea instituţiilor şi firmelor locale în susţinerea activităţilor pe care le organizăm
 • invitarea şi găzduirea, pe timpul “Focului lui Sumedru” şi apoi al sărbătorilor de iarnă a unui număr de 2000 de tineri europeni
 • tipărirea materialelor promoţionale: bannere(două), broşuri, pliante(4000-5000), realizarea unui film al EuroCaravanei care să fie promovat în mass media locală, naţională şi europeană
 • crearea unei pagini de Internet EuroCaravana, la care vor avea acces şi vor înscrie iniţiative tinerii Europei

Rolul organizaţiei în derularea proiectului este de partener. Costul proiectului este de aproximativ 14910 EURO. Finanţarea proiectului se va realiza prin sponsorizări şi parteneriate.

Practica să înveți, învață să practici

Proiectul “Practică să înveţi, învaţă să practici!”, unic şi inovator în domeniul stagiilor de practică, este derulat de S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană SRL, în parteneriat cu S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A. şi este finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007 – 2013), ID 20143.

Obiectivele proiectului sunt acelea de a conştientiza şi mediatiza importanţa efectuării stagiului de practică pentru elevii şi studenţii din România. Desfăşurându-se pe o perioadă de 36 luni, activităţile proiectului vizează, pe componenta de conştientizare, un grup ţintă de 840 elevi, studenţi, tutori şi posibili angajatori. Prin componenta de mediatizare, proiectul îşi propune sensibilizarea unui public de peste 4.000.000 de tineri, privind rolul şi importanţa efectuării stagiului de practică pentru inserţia pe piaţa muncii.

Grupul ţintă selectat în proiect din partea Colegiului Tehnic Câmpulung este alcătuit din 50 elevi clasa a XI-a, 25 elevi din specializarea mecanic auto, 25 elevi din specializarea ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică.

Stagiile de practică sunt organizate la agenţii economici: I.A.T.S.A. Câmpulung şi respectiv la unităţile de alimentaţie publică din zona Câmpulung.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul www.invatasapractici.ro

Invatare, Participare, Incredere

În cadrul Programului “Învăţare, Participare, Încredere”organizat de Asociaţia română de Dezvoltare Comunitară, proiectul prezentat de Grup Şcolar Tehnologic ARO Câmpulung se intitulează “ Cu tine, pentru tine!”.

Scopul proiectului este crearea unui spaţiu plăcut şi atractiv în curtea liceului Grup Şcolar Tehnologic ARO.

Rezultatele proiectului pentru care am trimis cererea de finanţare vor fi:

 • Amenajarea şi întreţinerea unui miniparc în curtea şcolii împreună cu elevii
 • Creşterea nivelului de informare a elevilor liceului cu privire la amenajarea şi menţinerea parcului prin distribuirea unor pliante
 • Informarea comunităţii locale din Câmpulung despre proiectul derulat în liceu
 • Transformarea grupului informal în O.N.G.

Rolul grupului informal este de solicitant. Costul proiectului este de aproximativ 1400$. Contribuţia organizaţiei este de 38.000.000lei iar a A.R.D.C. de 39.511.000, costul total fiind 77.511.000lei. Finanţatorii proiectului: Asociaţia Română de Dezvoltare Bucureşti, Str. Ionel Perlea 9B, Ap.1, Sector 1, Bucureşti.

Natura te învață să fi ECO

În domeniul proiectelor ecologice s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • proiectul internaţional “ECO-ŞCOALA” – derulat în parteneriat cu Centrul Carpato Danubiano de Geoecologie ;
 • proiectul “ECO FOTOGRAFIA ANULUI” – ediţia 2008-2009, 2009-2010 derulat în parteneriat cu Centrul Carpato Danubian de Geoecologie;
 • proiectul naţional “HARTA ŞCOLILOR VERZI” – ediţia 2009-2010 derulat în parteneriat cu Centrul Ecologic Galaţi, unde s-a obţinut premiul special.
 • participarea la simpozionul judeţean “Chimie şi tehnologii curate” – desfăşurat la Universitatea de Ştiinţe din Piteşti, unde s-a obţinut premiul II – pentru lucrarea “Formarea unui comportament responsabil prin derularea proiectelor ecologice”;
 • proiectul naţional “Let’s do it Romania” – ediţia 2009-2010 derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpulung.

Argumentarea proiectului propus:

Puncte tari:

 • implicarea unui număr mare de elevi având calificare în domeniul ecologic, respective tehnician ecolog;

 

 

 • experienţa în domeniu atât a cadrelor didactice cât şi a elevilor în urma proiectelor şi simpozioanelor la care au participat;

 

 

 • dotare corespunzătoare (laborator de resurse naturale şi protecţia mediului şi laborator de ecologie );

 

 

 • mijloace şi materiale didactice moderne pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor propuse.

 

Oportunităţi:

 • extinderea proiectului la nivel judeţean şi naţional;

 

 

 • responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţi cu caracter ecologic ;

 

 

 • atragerea de parteneri viabili prin implicarea acestora în procesul de informare şi formare a comportamentului ecologic;

 

 

 • motivarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru protejarea mediului înconjurător.

 

 

Descrierea Proiectului

Scop

 • formarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător prin integrarea unor metode moderne şi interdisciplinare, cât şi încurajarea creativităţii participanţilor şi stimularea laturii cognitive a acestora.

Obiective:

 • formarea participanţilor pentru însuşirea unei atitudini conştiente şi ecologice faţă de mediul înconjurător;
 • implicarea elevilor în acţiuni extraşcolare care să dezvolte spiritual de responsabilitate faţă de mediu;
 • stimularea iniţiativei de a lucra în echipă şi a creativităţii participanţilor;
 • punerea în practică a conceptului de interdisciplinaritate şi diseminarea acestuia în rândul elevilor şi a profesorilor participanţi;
 • dezvoltarea unor relaţii de colaborare prin schimbul de experienţă realizat între participanţi;

Grup ţintă:

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect vor fi elevii care vor participa la realizarea materialelor (fotografii digitale, machete, postere, referate), prin implicare dezvoltându-şi conduita responsabilă faţă de natură.

Beneficiarii indirecţi vor fi ceilalţi elevi care, prin acţiunile lor, vor participa la organizarea şi promovarea activităţilor propuse, dar şi părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală prin instituţiile sale, în acest mod asigurându-se o mai bună colaborare.
Colegiul Tehnic Câmpulung va beneficia de o promovare eficientă în cadrul comunităţii locale.

ECO-Fotografia Anului

Centrul Carpato Danubian de Geoecologie, Bucureşti a iniţiat, în anul şcolar 2008-2009, Concursul naţional “ECO-FOTOGRAFIA ANULUI”. S-au înscris în concurs peste 1600 de fotografii.Proiectul se adreseaza scolilor românesti care doresc sa participe la programe de educatie pentru mediu. „Eco fotografia anului” este un proiect de incurajare a observarii mediului inconjurator si de reliefare a valentelor pozitive ale acestuia, prin imagini.Imaginile participante in cadrul proiectului au fost prezentate publicului larg si vor face obiectul unor viitoare proiecte (cele mai reusite fotografii vor fi prezentate permanent in Almanahul DECE, editat de Editura Decesfera Media; expozitii etc.)

 

FIRME DE EXERCIŢIU

În anul școlar 2014 – 2015 au fost înscrise la ROCT 7 firme de execițiu:

 1. E. CASA BELVEDERE SRL
 2. E. MARAMA MUSCELEANA SRL
 3. E. MOB ART DESIGN SRL
 4. E. TEATRU ARGUS SRL
 5. E. CRAMA DAVINO SRL
 6. E. DECEBAL SRL
 7. E LADY TESS SRL

Pe parcursul anului școlar elevii au participat la activitățile cuente, dar și la tîrguri județene, regionale, naționale și internaționale, conform calendarului.

În data de 07.11.2014 firmele de exerciţiu “Casa Belvedere” şi “Mobart Design” au participat la Târgul Judeţean al Firmelor de exerciţiu organizat de Liceul Tehnologic Auto Câmpulung. Cei 21 de elevi reprezentanți s-au înscris la competiţiile:  “Cel mai bun catalog”, “Cel mai bun stand”, “Cea mai bună prezentare Power Point”. Coordonaţi de prof. Duţan Mihaela,  Dogioiu Magdalena şi Neagoe Constanţa, elevii Colegiului Tehnic au obţinut următoarele rezultate:

Secţiunea  “Cel mai bun stand”

– premiul I (FE Casa Belvedere SRL)

– premiul II (FE Mobart Design SRL)

Secţiunea  “Cel mai bun catalog”

– premiul I (FE Mobart Design SRL)

– premiul II (FE Casa Belvedere SRL)

“Premiul pentru popularitate”

– (FE Casa Belvedere SRL)

Elevii şi-au manifestat responsabilitatea profesională, au acţionat în sensul adoptării celor mai eficiente strategii de conducere a firmei, au demonstrat că sunt buni negociatori şi ştiu să-şi prezinte şi promoveze produsul. Şi-au consolidat echipa din care fac parte, realizând o bună comunicare, relaţionare.

În data de 10.12.2014 a avut loc cea de-a doua ediţie a evenimentului – concurs „Antreprenoriat pe băncile şcolii prin firma de exerciţiu” desfăşurat la Colegiul Tehnic.

La această acțiune au fost prezente firmele de exerciţiu: CASA BELVEDERE, MARAMA MUSCELEANA, MOBART DESIGN, TEATRU ARGUS, DECEBAL și LADY TESS care s-au înscris la competiţiile ce s-au desfăşurat pe parcursul  evenimentului: “Cel mai bun vânzător”, “Cel mai bun negociator”, “Cea mai bună echipă managerială”.

Cei 40 de elevi participanţi la concurs au fost coordonaţi de domnii profesori: Dogioiu Magdalena, Neagoe Constanţa, Duţan Mihaela, Lupu Diana, Ungureanu Elena, Dumitraşcu Cătălin, Iosifescu Mădălina şi Scărlătescu Roxana. Deasemenea, în vederea asigurării unei bune organizări şi desfăşurări a activităţilor specifice, la acţiune au participat şi doamnele profesoare: Nedelcu Adriana, Suseanu Ioana și Gheorghe Irina.

Competiția a avut ca temă realizarea tranzacțiilor pe platforma ROCT. Elevii, coordonați de profesori și-au prezentat ofertele, au utilizat diverse metode de negociere, au efectuat tranzacțiile online, au plătit sumele aferente și au  întocmit documentele justificative. La final elevii reprezentanți ai firmelor de exercițiu au fost premiați.

În perioada 22 februarie – 02 martie 2015,  cei 24 de elevi reprezentanți ai FE Casa Belvedere și Marama Musceleana au participat la Tîrgul Internațional al firmelor de exercițiu – Ghent, Belgia. Cele două firme de exercițiu s-au înscris la competițiile: stand, prezentare multimedia și prezentare tradițională, fiind coordonate de prof. Dogioiu Magdalena, Neagoe Constanța, Duțan Mihaela, Filimon Ruxandra și David Andreea. Elevii Colegiului Tehnic au obținut certificate de participare.

În perioada 23 – 24 aprilie 2015, elevii Colegiului Tehnic au participat la Târgul Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual organizat de Universitatea Valahia Târgoviște, Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște și Asociația Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual.

La această acțiune s-au înscris firmele de exerciţiu “Casa Belvedere”, “Marama Musceleană” şi “Mobart Design” reprezentate de 18 elevi ai şcolii care au concurat pentru competițiile:  “Cel mai bun catalog”, “Cel mai bun stand”, “Cea mai bună prezentare Power Point” şi “Cel mai bun spot publicitar”. Elevii au fost coordonaţi de prof. Duţan Mihaela, Dogioiu Magdalena, Neagoe  Constanţa și Banu Florentina. Elevii Colegiului Tehnic au obţinut MENȚIUNE la secţiunea “Cel mai bun stand” (FE Casa Belvedere SRL)

Obiectivele activităților au vizat exersarea unor comportamente etice în afaceri, consolidarea cunoştinţelor teoretice şi aplicarea acestora în practică, dezvoltarea abilităţilor de comunicare profesională, rezultatele obţinute constând în dezvoltarea  unor abilităţi antreprenoriale, cunoaşterea cât mai bună a mediului de afaceri şi pregătirea tinerilor pentru dezvoltarea unor afaceri de succes în viitor.

Elevii şi-au manifestat responsabilitatea în exersarea unor strategii cît mai eficiente de conducere a firmelor de exercițiu, negociere și promovare a produsului. Au dovedit o bună comunicare și relaționare, ceea ce a condus la realizarea obiectivelor activității: exersarea și dezvoltarea unor abilități antreprenoriale, consolidarea cunoştinţelor teoretice şi aplicarea acestora în practică, cunoaşterea cât mai bună a mediului de afaceri şi pregătirea tinerilor pentru dezvoltarea unor afaceri de succes în viitor.